246. sjednica Vlade Republike Hrvatske

1.    Nacrt konačnog prijedloga obiteljskog zakona (EU)                 

2.    Nacrt prijedloga zakona o poticanju ulaganja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                
3.    Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 
                                                
4.    Prijedlozi uredbi o:

a)     izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (EU)
b)     izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (EU)     
c)    dopuni Zakona o energiji (EU)
d)    kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (EU)                                              
5.    Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja     

6.    Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine, za 2013. i 2014. godinu             

7.    Izvješće o provedbi mjera iz Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.) za razdoblje od 2014. do 2016. godine, za 2014. godinu                            
8.    Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije                                 
9.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (predlagateljica: Vesna Škare Ožbolt, zastupnica u Hrvatskome saboru) 
b)    Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu                                      
c)    Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta (predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport u Hrvatskome saboru)     

10.     Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske             
11.    Prijedlog odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima        

12.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, za raspolaganje nekretninom davanjem prava Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske da prenese pravo građenja na Krapinsko-zagorsku županiju i za sklapanje dodatka Ugovoru o osnivanju prava građenja                                         

13.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, za samostalno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj u razdoblju od 2016. do 2026. godine, za kupnju poslovnog prostora, za potrebe izvođenja nastave                         

14.    Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja nekretninom Hostel Borovo u Vukovaru na javnu ustanovu Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar 

15.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu branitelja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini, za sklapanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma hrvatskih veterana u Lipiku                                     

16.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod Deutsche Bank AG, London Branch, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza
b)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Deutsche Bank AG, London Branch, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza                   

17.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Udbina za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                             

18.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za novčanu naknadu i troškove postupka temeljem presude Europskog suda za ljudska prava                 

19.    Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 22, u k.o. Križevci                                        

20.    a)     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rovinj 
b)     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije 
c)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja 
d)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja                            

21.    Izvješće o provedbi Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 26. studenoga 2014. do 30. lipnja 2015. godine                                        

22.    Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2014. godinu   

23.    Godišnje izvješće o poslovanju  i završni račun Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2014. godinu                         

24.    Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut:
    a)     Hrvatske agencije za okoliš i prirodu                       
    b)     Agencije za sigurnost željezničkog prometa                       

25.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa jednogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske Jadransko-jonskom inicijativom u razdoblju od lipnja 2015. do lipnja 2016. godine                                            

26.    Prijedlog odluke o sudjelovanju do troje policijskih službenika u Savjetodavnoj misiji Europske unije u Ukrajini                                  

27.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici                                  
28.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma između Ujedinjenih naroda i Republike Hrvatske koji se odnosi na Prvu preglednu konferenciju Konvencije o kazetnom streljivu                                         

29.    Prijedlozi zaključaka u vezi sa:

a)    Sporazumom o dijeljenju podataka za slučajeve upotrebe u okviru projekta IMPULS                                 
b)     Memorandumom o suglasnosti između saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije i ministra obrane Kraljevine Belgije, Ministarstva obrane Bugarske, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke, ministra obrane Kraljevine Nizozemske, ministra nacionalne obrane Republike Poljske, Ministarstva obrane Republike Slovenije o suradnji na udruživanju i dijeljenju stručnih znanja Inicijative za planinsku obuku (MTI)                        
c)    Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Češke Republike i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Mađarske i Ministarstva obrane Slovačke Republike o uspostavi i radu Multinacionalnog zrakoplovnog obučnog centra                    
d)    Pismom namjere između ministara obrane Bugarske, Hrvatske, Mađarske i Slovenije o multinacionalnoj suradnji za davanje namjenske helikopterske/tilt wing zrakoplovne postrojbe za specijalne operacije          

30.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja dr. sc. Mirele Holy, u vezi s: 

a)    izradom Zakona o inovacijama ostvarenima na radu i u vezi s radom   
b)    privatizacijom Brodosplita                         
c)    statusom obitelji koja je izbjegla iz Rusije                     

 

Dokumenti