17. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         2.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 
            2.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:
 
                        a)    Hrvatske vode
                        b)    Hrvatske ceste
                        c)    Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        e)    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                         f)    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                        g)    Hrvatske autoceste
                        h)    Autocestu Rijeka – Zagreb
                         i)    HŽ Putnički prijevoz
                         j)    HŽ Infrastrukturu
 
            2.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu

            2.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu po korisnicima proračuna

            2.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji  
                   
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

4.         4.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem
 
            4.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:

                        a)    Hrvatske vode
                        b)    Hrvatske ceste
                        c)    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        d)    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                        e)    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                        f)     Centar za restrukturiranje i prodaju
                        g)    Hrvatske autoceste
                        h)    Autocestu Rijeka – Zagreb
                        i)     HŽ Putnički prijevoz
                        j)     HŽ Infrastrukturu
 
            4.3.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po korisnicima proračuna
 
            4.4.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
            4.5.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
 
            4.6.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po svim izvorima financiranja
 
            4.7.      Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu
 
            4.8.      Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

6.         Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i Prijedlog izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2019. godinu  
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (EU)                                     
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o proglašavanju Parka prirode "Dinara"                 
 
10.       Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2021. godinu ­                                  
    
11.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i davanju ovlasti ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za potpisivanje Ugovora između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i Ugovora o obavljanju poslova za uspostavu Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
           b)         Prijedlog odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
           c)         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje provedbe bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih za financiranje obnove Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

12.       Prijedlog odluke o financijskom doprinosu za pružanje hitne potpore unutar Europske unije za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19                                                                   
 
13.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, za 2019.                                  
 
14.       Godišnje izvješće o državnim potporama za 2019. godinu                                 
 
15.       Prijedlog zaključka o uključivanju Republike Hrvatske u preuzimanje i završetak gradnje broda Nov. 514 u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka                                   
 
16.       Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o iskazivanju spremnosti uključivanja Vlade Republike Hrvatske za stvaranje preduvjeta za pokretanje brodograđevne djelatnosti na području Pule putem društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o.                                  
 
17.       a)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Južni Sudan
            b)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Somalije
            c)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Srednjoafričke Republike
            d)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Tonge
            e)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Butana

18.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obavljanju poslova operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava unutar sustava e-Građani
            b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani

19.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućom u vlasništvu Republike Hrvatske

20.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast

21.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo                                                                  
 
22.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Korčuli za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vuka za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

23.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za GRUPU 1-A: Kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona s odabranom zajednicom ponuditelja, GRUPU 1-B: Kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike s odabranim ponuditeljem, GRUPU 1-C: Kante za odvojeno prikupljanje biootpada s odabranim ponuditeljem i GRUPU 1-D: Kante za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada s odabranim ponuditeljem

24.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata  
                                              
25.       a)         Prijedlog rješenja o odbijanju ponude trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara
            b)         Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara

26.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
                                                                                         
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 30. listopada 2020.
b)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 4. studenoga 2020.

2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
      
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.