218. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.     Informacija o aktualnom stanju vezanom za poplave

2.     Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

3.     3.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu 

        3.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023.  godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu za:
 
            a)        Hrvatske vode
            b)        Hrvatske ceste
            c)        Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
            d)        Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
            e)        Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
            f)         Centar za restrukturiranje i prodaju
            g)        Hrvatske autoceste
            h)        HŽ Infrastrukturu

          3.3.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu s izvornim planom

          3.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu po korisnicima proračuna

          3.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

          3.6.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu  

4.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

5.      Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o mirnom rješavanju sporova (EU) 

7.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu 

8.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

9.      Prijedlog odluke o donošenju Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini 

10.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o.Velika Gorica u svrhu izgradnje sportskog rekreacijskog centra za potrebe razvoja i edukacije sportaša, trenera i sveobuhvatne nužne logistike (nogometnog kampa)

11.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjene državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula, za izgradnju broda Nov. 535  

12.    Prijedlog odluke o potpori sudjelovanju djece iz Janjeva, Republika Kosovo, u “Maloj školi hrvatskoga jezika i kulture” u 2023. godini

13.    Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu i organizaciju Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini

14.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“

15.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje ugovora o kupoprodaji poslovno-proizvodnog kompleksa u Ozlju u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

16.    a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod OTP banke d.d., Split

         b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bedekovčina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

17.    Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika

18.    a)        Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

         b)        Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

19.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na: 
            a)        Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu   
            b)        Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2022. godinu                                                                                             
            c)        Izvješća o obavljenim financijskim revizijama pučkih otvorenih učilišta  

20.     Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju 

21.     Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu

22.     Šesto periodično izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

23.     Izvješće o aktivnostima Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj za 2022. godinu

24.      Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2022. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2022. godini 

25.      Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad: 
              a)         svečanom Akademijom povodom Dana Hrvatske obrtničke komore       
              b)         Drugim hrvatskim kongresom o biosigurnosti i biozaštiti s međunarodnim sudjelovanjem.                                                                                          
 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.     Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: 
           a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 22. svibnja 2023.                                               
           b)         Vijeće za konkurentnost (istraživanje i svemir) (COMPET – Research and Space), 23. svibnja 2023.                                                                         
           c)         Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC - Defence),  23. svibnja 2023.                                                                                       
           d)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 22. svibnja 2023. 

           e)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC - Trade), 25. svibnja 2023.

2.      Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u NATO (povjerljivo)

3.      Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)  

4.      Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće 

5.      Kadrovska pitanja

6.      Informacije, pitanja i prijedlozi.