Predsjednik Vlade Plenković: Današnja arbitražna odluka Hrvatsku ni na koji način ne obvezuje i neće je primijeniti

Slika /Vijesti/2017/06 lipanj/29 lipnja/Pressica PVRH/DSC_4485.JPG

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković osvrnuo se na odluku Stalnog arbitražnog suda u Den Haagu u arbitražnom postupku.

„Prva i glavna poruka Vlade Republike Hrvatske je da današnja arbitražna odluka ni na koji način ne obvezuje Republiku Hrvatsku niti namjeravamo njen sadržaj primjenjivati“, istaknuo je predsjednik Vlade. 

Poručio je da je Republika Hrvatska svoje stajalište prema ovom arbitražnom postupku nedvosmisleno i jasno iznijela još 29. srpnja 2015., konsenzualno u Hrvatskome saboru. 

Podsjetio je da je u okviru arbitražnog procesa došlo do skandaloznog i protupravnog postupanja, odnosno svojevrsne sprege između tadašnje zastupnice Republike Slovenije u postupku i suca Arbitražnog suda imenovanog od strane Slovenije, što je rezultiralo kompromitacijom i kontaminiranjem cijelog arbitražnog procesa. 

„Od tog je trenutka Republika Hrvatska, sukladno odluci Hrvatskoga sabora, izašla iz procesa te je sukladno Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora pokrenula postupak prestanka Sporazuma o arbitraži te je o tome notificirala sve relevantne adrese“, kazao je predsjednik Vlade.

Napomenuo je da je činjenica da su i tadašnja zastupnica i sudac svojom voljom podnijeli ostavke dovoljno očit razlog da takva arbitraža nije mogla ići naprijed. 

,,Dodatni je argument da je, u pokušaju da se revitalizira njeno djelovanje, bilo ponuđeno da tadašnji predsjednik Međunarodnog suda postane novi sudac imenovan od strane Slovenije, a on je nakon nekoliko dana, upoznavši se sa samim procesom dao ostavku, odnosno nije pristao sudjelovati u takvoj arbitraži'', podsjetio je Plenković.

Istaknuo je da zbog svih ovih razloga za Republiku Hrvatsku ova arbitraža nema pravne učinke.

„Ostajemo spremni na razgovor sa Slovenijom o rješavanju otvorenoga graničnoga pitanja. Ne očekujemo od Slovenije nikakve jednostrane poteze nakon objave ove presude. Isto tako, smatramo da druge države i međunarodne organizacije ovo pitanje trebaju prepustiti Sloveniji i Hrvatskoj kao otvoreno bilateralno pitanje glede granica, kakvo imaju mnoge države danas u svijetu te ih rješavaju bilateralnim putem“, kazao je Plenković.

Pozvao je sve političke stranke, institucije i aktere na političkoj sceni da oko ovog krupnog pitanja, važnog za hrvatski teritorijalni integritet, i dalje drže jedinstven stav i konsenzus oko zajedničkog zastupanja hrvatskih interesa na međunarodnoj sceni i u odnosima sa Slovenijom.

Još je jednom napomenuo da je Slovenija za Hrvatsku susjedna i prijateljska država, partner u Europi i saveznik u Sjevernoatlantskom savezu. 

„Želimo mirnim putem rješavati sva otvorena pitanja, uključujući i ovo pitanje granice“, poručio je predsjednik Vlade.Izjavu Vlade Republike Hrvatske o odluci Arbitražnog suda od 29. lipnja 2017. prenosimo u cijelosti:

Vezano za arbitražnu odluku donesenu danas u arbitražnom postupku koji je Republika Hrvatska napustila zbog protupravnih radnji Republike Slovenije, Vlada Republike Hrvatske izjavljuje sljedeće:
 1. Republiku Hrvatsku današnja arbitražna odluka ni na koji način ne obvezuje i Republika Hrvatska je neće primijeniti.
 
 1. Republika Hrvatska je svoje stajalište prema ovom arbitražnom postupku nedvosmisleno i jasno iznijela još u srpnju 2015., odmah nakon što je javno razotkriveno skandalozno i protupravno djelovanje zastupnice Republike Slovenije u postupku i člana Arbitražnog suda. Njihovo je djelovanje bez presedana u praksi međunarodnih pravosudnih tijela, a predstavlja sustavno i teško kršenje temeljnih načela koja vrijede u sustavu međunarodnog rješavanja sporova, osobito načela jednakosti stranaka te neovisnosti i nepristranosti pravosudnog tijela koje odlučuje u sporu. Takvim je ponašanjem Republika Slovenija počinila tešku povredu Sporazuma o arbitraži na štetu Republike Hrvatske. činjenica da su član Arbitražnog suda kojeg je imenovala Slovenija i slovenska zastupnica u postupku odmah podnijeli ostavke dovoljno govori o težini protupravnog postupanja. To je potvrđeno i brzom ostavkom s mjesta člana Arbitražnog suda tadašnjeg predsjednika Međunarodnog suda kojeg je Slovenija tada imenovala kao zamjenu.
 
 1. Zbog takve teške povrede Sporazuma o arbitraži, a s ciljem zaštite svojih prava, Republika Hrvatska je, na temelju jednoglasne odluke Hrvatskog sabora od 29. srpnja 2015., u skladu s Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora, pokrenula postupak prestanka Sporazuma o arbitraži, prestala ga primjenjivati i povukla se iz arbitražnog postupka.
 
 1. Republika Hrvatska osobito naglašava kako, upravo u zaštiti načela i vrijednosti međunarodnoga prava i sustava mirnog rješavanja sporova koje je uvijek podržavala i promicala, ne prihvaća rezultate očigledno kompromitiranog arbitražnog postupka.
 
 1. S obzirom da ovaj arbitražni postupak nije uspio donijeti konačno rješenje u otvorenom graničnom pitanju, Republika Hrvatska ponavlja poziv Republici Sloveniji za pokretanjem dijaloga, uvjerena da dvije susjedne države, članice NATO-a i Europske unije, moraju imati motiva i volje ovo pitanje riješiti međusobnim dogovorom.
 
 1. Republika Hrvatska očekuje da Republika Slovenija neće poduzimati jednostrane radnje koje bi na bilo koji način mijenjale postojeće stanje uz zajedničku državnu granicu.
 
 1. Republika Hrvatska poziva sve druge države i međunarodne organizacije da ovo otvoreno granično pitanje nastave tretirati isključivo kao bilateralno pitanje koje se tiče samo Republike Hrvatske i Republike Slovenije.
 

With respect to the arbitral award rendered today in the arbitration process that Croatia withdrew from because of unlawful acts of Slovenia, the Government of the Republic of Croatia states the following:
 1. Today's arbitral award does not in any way bind Croatia and Croatia shall not implement it.
 
 1. Croatia has made its position towards this arbitration unequivocally clear already in July 2015, immediately after the scandalous and unlawful actions of Slovenia's Agent in the case and a Member of the Arbitral Tribunal were publicly disclosed. Their actions remain without precedent in international jurisprudence. They constitute systematic and grave violation of the most fundamental principles in international dispute settlement, most notably principles of party equality and independence and impartiality. Such acts of Slovenia represent a material breach of the Arbitration Agreement to Croatia's detriment. The fact that the Member of the Arbitral Tribunal, appointed by Slovenia, and Slovenia’s Agent in the case resigned immediately are indicative of the gravity of unlawful actions. This was confirmed by the prompt resignation from the position of the Member of the Arbitral Tribunal of the then President of the International Court of Justice who was appointed as replacement by Slovenia.
 
 1. To protect its rights, pursuant to the Vienna Convention on the Law of Treaties and on the basis of a unanimous decision of the Croatian Parliament of 29 July 2015, Croatia initiated the procedure of termination of the Arbitration Agreement, ceased to apply it and withdrew from the arbitration.
 
 1. Croatia particularly emphasizes that, in protection of principles and values of international law and peaceful settlement of disputes which it has always upheld and promoted, it does not accept the results of this obviously compromised arbitration process.
 
 1. Since this arbitration failed in bringing about a final resolution of the open border issue, Croatia now repeats its invitation to Slovenia to launch dialogue, convinced that two neighboring states, NATO and EU members, must have enough motive and willingness to resolve this issue by mutual agreement.
 
 1. Croatia expects that Slovenia will not take any unilateral acts that would in any way change the current state of affairs along the common state border.
 
 1. Croatia invites all other states and international organizations to continue treating this open border issue as a purely bilateral matter which concerns only Croatia and Slovenia.


Pisane vijesti | Andrej Plenković