Predsjednik Vlade Tihomir Orešković: Vlada će pomoći sanirati štetu u osječkoj bolnici

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/srpanj/6 srpnja/DSC_7372.jpg

Otvarajući 30. sjednicu, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković kazao je da će Vlada pomoći sanirati štetu koja je nastala u KBC Osijek uslijed nevremena. „Naći ćemo način da Vlada pomogne u ovoj teškoj situaciji“, dodao je.

Potom je ministar financija Zdravko Marić izvijestio da se radi o višemilijunskoj šteti koja ugrožava rad bolnice. Pojasnio je da je jedan dio pod osiguranjem i na taj način će biti saniran, dok će dio koji nije osiguran biti pokriven iz proračuna u kojem postoje sredstva predviđena upravo za ovakvu namjenu. „Sigurno da ćemo učiniti sve što možemo kako bi se ova šteta sanirala što prije i efikasnije“, zaključio je ministar Marić.

Ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač predstavio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore. Kazao je da Republika Hrvatska snažno podržava daljnje proširenje NATO-a, čime izravno jača i vlastitu nacionalnu sigurnost. „Osobito podržavamo članstvo Crne Gore u NATO-u jer će isto doprinijeti jačanju sigurnosti i stabilnosti u Jugoistočnoj Europi“, istaknuo je. Na sastanku ministara vanjskih poslova NATO država članica, 19. svibnja 2016. godine u Bruxellesu potpisan je Protokol uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore. Donošenjem Zakona o potvrđivanju Protokola, Republika Hrvatska će dati bitan doprinos stvaranju uvjeta za upućivanje, po stupanju Protokola na snagu, poziva Crnoj Gori da pristupi Sjevernoatlantskom ugovoru i postane članicom NATO-a. Uzimajući u obzir prethodno navedeno, ocjenjuje se kako postoji osobito opravdani interes da Republika Hrvatska što skorije okonča svoje unutarnje procedure.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (NPR). Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a isti se većim dijelom financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju Programa Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga. Namjena Programa je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz: veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatne stope uključujući maržu vezanu uz rizik te smanjenje traženih sredstava. Cilj Programa je povećanje broja subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja. Ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat predstavio je i Odluku o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (NPR). Cilj programa je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika. Financirat će se: osnivanje obrta i trgovačkih društava, modernizacija i proširenje već postojećeg poslovanja, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Ministar poljoprivrede Davor Romić predstavio je Odluku o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016.–2021. (EU)., pojasnivši da Vlada Republike Hrvatske donosi Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. temeljem članka 36. stavka 1. Zakona o vodama, a isti izrađuju Hrvatske vode. Predmetni Plan je planski dokument koji u svom programu mjera objedinjuje obveze iz više propisa Europske unije na području zaštite okoliša te cjelovito razmatra vodnogospodarsku problematiku. Također, njegovo donošenje predstavlja ex ante uvjet za vodno gospodarstvo naveden u Akcijskom planu koji je sastavni dio Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Predmetni Plan je temeljni planski dokument upravljanja vodama za vodno područje rijeke Dunav i jadransko vodno područje te sadrži pregled stanja voda, sustav praćenja stanja voda te program mjera za unaprjeđenje stanja voda i postizanje ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša.  Sukladno odredbama Zakona o vodama, sastavni dio predmetnog Plana je i Plan upravljanja rizicima od poplava koji sadržava ciljeve upravljanja rizicima od poplava, mjere za ostvarenje tih ciljeva, uključujući preventivne mjere, zaštitu, pripravnost, prognozu poplava i sustave za obavještavanje i upozoravanje.

Vlada je donijela i Odluku o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska (NPR). U Nacionalnom programu reformi za 2016. godinu kao važna mjera u dijelu unapređenja rada sudova posebno je istaknuto da se alternativni načini rješavanja sporova nedovoljno upotrebljavaju, pa se ovom Odlukom želi ojačati njihovo promicanje te dodatno potaknuti preuzimanje odgovornosti tijela državne uprave i pravnih osoba za vlastite sporove, primjenu izvnasudskih načina rješavanja sporova dodatnim jačanjem uloge Povjerenstva za izvansudsko rješavanje sporova.

Dana je suglasnost Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 500.000,00 kuna, na rok otplate četiri godine, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta rekonstrukcije i energetske obnove dječjeg vrtića „Maza“. Gradu Splitu dana je suglasnost za zaduženje kod Societe Generale - Splitska banka d.d., Split u iznosu od 29.672.500,00 kuna s rokom otplate kredita od pet godina. Sredstva će se koristiti za refinanciranje municipalnih obveznica Grada Splita. Daje se suglasnost i Gradu Labinu za zaduženje kod Societe Generale - Splitska banka d.d., Split u iznosu od 25.000.000,00 kuna s rokom otplate kredita od deset godina za financiranje rekonstrukcije i dogradnje športske dvorane. Suglasnost je dana i Gradu Pregradi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 2.500.000,00 kuna s rokom otplate kredita od 5 godina za financiranje projekata komunalne infrastrukture na području Grada. Također, dana je suglasnost Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5.000.000,00 kuna s rokom otplate kredita od osam godina za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i izgradnja ulica u gradu". I na kraju, Gradu Zaprešiću dana je suglasnost za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 35.000.000,00 kuna, uz rok otplate kredita od 6 godina, a sredstva će se koristiti za financiranje investicija.
 
Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Hrvatskom olimpijskom odboru odobren je iznos od 7.068.000,00 kuna te Hrvatskom paraolimpijskom odboru iznos od 3.623.392,00 kune, za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine.

Vlada je dala suglasnost i na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu. Ministar branitelja Tomo Medved kazao je da je Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na 123. sjednici održanoj 15. lipnja 2016. godine utvrdio da je neto dobit Fonda 37.084.473,57 kuna te je donio Odluku da se trećina neto dobiti Fonda za 2015. godinu, u iznosu od 12.361.491,19 kuna rasporedi na način da se cijeli iznos dodjeli Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja prava na stipendiju. Na taj način će djeca članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i djece HRVI iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata dobiti stipendije za srednjoškolsko obrazovanje i studiranje na fakultetu.

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade