Priopćenje sa zatvorenog dijela 11. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 11. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanak Europskog vijeća, 15. prosinca 2016. godine. Također, usvojeno je stajalište za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), 19. prosinca 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor. 
 
Također, Vlada se izjasnila o amandmanima podnesenim na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, dr. sc. Mario Šiljeg imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
 
Krešimir Ivančić imenovan je pomoćnikom ministra poljoprivrede.
 
Vlada je povukla ovlaštenje državnom službeniku za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva turizma Ivi Bašiću i istodobno ga je, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju,  imenovala glavnim tajnikom Ministarstva turizma, na razdoblje od četiri godine.
Vlada je, zbog isteka roka od šest mjeseci, ponovno dala ovlaštenje državnom službeniku Hrvoju Žulju za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva kulture, s danom 23. prosinca 2016., do imenovanja glavnog tajnika ministarstva temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, najduže do šest mjeseci.
 
Vlada je, na osobni zahtjev, razriješila dosadašnju pomoćnicu ravnatelja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dr. med. Eos Martinac.
 
Članicom Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Vlada je imenovala mr.sc. Anu Odak.
 
Vlada je razriješila dosadašnju predsjednicu Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, dr. sc. vet. med. Mirjanu Mataušić-Pišl te članicu vijeća Božicu Rukavinu. Istodobno je predsjednicom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu imenovala dr.sc. Jelenu Đugum.
 
Vlada je, radi isteka mandata, razriješila dosadašnjeg predsjednika, člana i tajnika Povjerenstva za rješavanje o žalbama protiv rješenja šumarskih inspektora prema Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu Anđelka Grospića, Antu Vukovića i Igora Hasla, te Anđelka Grospića imenovala predsjednikom, Antu Vukovića članom, te Tomislava Čeku tajnikom Povjerenstva.
 
Radi isteka mandata, Vlada je također razriješila dosadašnjeg predsjednika, člana i tajnika Povjerenstva za rješavanje o žalbama protiv rješenja fitosanitarnih inspektora prema Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu Miljenka Deškovića, Roberta Smoleca i Antu Vukovića. Istodobno je Miljenka Deškovića imenovala predsjednikom, Roberta Smoleca članom te Antu Vukovića tajnikom istoga povjerenstva.
 
Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika, zamjenicu predsjednika i članove Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo doc.dr.sc. Mirka Tatalovića, dr.sc. Dianu Božić, Josipa Čuletića i prof.dr.sc. Tinu Bucaka, te je novim članovima Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, imenovala Danijela Turkalja, doc.dr.sc. Andriju Vidovića, Josipa Čuletića, prof.dr.sc. Sanju Steiner i Mirka Božića.Vlada je predsjednikom i zamjenikom predsjednika Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo iz reda imenovanih članova, imenovala Danijela Turkalja i doc.dr.sc. Andriju Vidovića.
 
Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća te imenovala dio novih članova Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, na prijedlog udruga umirovljenika te Gospodarsko-socijalnog vijeća iz reda poslodavaca i predstavnika radnika Zavoda. Razriješeni su: Ivanka Kukin, dr. med Lidija Hrastić-Novak, dr.sc. Natalija Marinković, Josip Kovačić, Lidija Horvatić i Željka Frgačić. Imenovani su: doc.dr.sc. Marko Primorac, Mirela Kovač Jagar, Melita Čičak, Josip Kovačić, Lidija Horvatić i Višnja Stanišić.
 
Radi isteka mandata, Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca Deana Sudeca, Ozrena Matijaševića i Admiru Ribičić, te je novom predsjednicom Upravnog vijeća Agencije imenovala Irenu Bačelić, a Jasenku Vukšić i Admiru Ribičić članicama Upravnog vijeća Agencije, kao predstavnike Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, te na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, kao predstavnike sindikata i poslodavaca.
 
Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske mr.sc. Marija Vučković te je novom predsjednicom Upravnog vijeća Agencije, kao predstavnica ministarstva nadležnog za regionalni razvoj Republike Hrvatske imenovala Gabrijelu Žalac.
 
Vlada je donijela zaključak kojim predlaže Glavnoj skupštini Hrvatske poštanske banke d.d. izbor članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16), i to dr. sc. Željka Lovrinčevića i mr.sc. Marijanu Vuraić Kudeljan.

Pisane vijesti