Priopćenje sa zatvorenog dijela 41. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 41. sjednice Vlade Republike Hrvatske usvojena su stajališta za sastanke Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET), 29. rujna 2016. godine, te Vijeće za okoliš (ENVI), 30. rujna 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.                   
 
Također, utvrđen je Odgovor Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 17. lipnja 2016. godine, u vezi sa slobodom kretanja kapitala i poslovnog nastana. Odgovor koji je Vlada utvrdila bit će proslijeđen Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje. Također, točka je klasificirana stupnjem tajnosti „ograničeno“ pa je nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.
Donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2016. godinu. Sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02) Odluka je klasificirane stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, broj 49/16), kao i na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 78/16). Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati navedene prijedloge, a cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluke Ustavnog suda.
 
Vlada se očitovala Upravnom sudu u Zagrebu o upravnom sporu radi razrješenja dužnosti ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te je donesen je Zaključak u vezi s ovlaštenjem za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu. Također,           donesen je
Zaključak u vezi s izmjenom članka 20. Zakona o upravnim sporovima, kojim se zadužuje Ministarstvo pravosuđa da izradi prijedlog izmjene navedenog članka, na način da se izrijekom navede da, u slučajevima kada je Vlada Republike Hrvatske tuženik u upravnom sporu, za poduzimanje radnji u sporu može ovlastiti službenu osobu pojedinog ministarstva ili drugog središnjeg tijela državne uprave iz čijeg djelokruga je predmet upravnog spora.
 
Vlada je odgovorila  na žalbu izjavljenu protiv Rješenja Upravnog suda u Splitu, od 6. srpnja 2016. godine.  
 
Što se tiče kadrovskih pitanja,  Zvonimir Vnučec imenovan je vršiteljem dužnosti glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova, s danom 8. listopada 2016. godine, do imenovanja glavnog ravnatelja policije temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, a najduže do 6 mjeseci.           
 
Damiru Sabljaku dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova,  do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a najduže do šest mjeseci. 

Pisane vijesti