Sjednica Vlade: Provedbom Plana gospodarenja otpadom cilj je brzo razvijati sustav odvojenog prikupljanja otpada

Slika /Vijesti/2017/05 svibanj/25 svibnja/DSC_6122.JPG

„Neki gradovi već sad naplaćuju odvoz otpada po količini, a Uredbom ujednačavamo praksu te naplata po količini postaje obveznom za sve jedinice lokalne samouprave“, rekao je državni tajnik Šiljeg.

S današnje sjednice Vlade Republike Hrvatske, Saboru je upućen Konačni prijedlog zakona o koncesijama, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine. Ministar financija Zdravko Marić podsjetio je da Konačni prijedlog zakona propisuje uravnotežen i fleksibilan pravni okvir za davanje koncesija koji će osigurati učinkovit i transparentan pristup tržištu svim gospodarskim subjektima, kao i učinkovitu pravnu zaštitu koja daje prednost javnim ulaganjima u infrastrukturne i strateške projekte.
 
Kao jednu od novina Konačnog prijedloga zakona, ministar Marić naveo je uvođenje strateških interesa Republike Hrvatske u području koncesija. Pojasnio je da su kao strateški interes Republike Hrvatske prepoznate koncesije za izgradnju i upravljanje autocestama, izgradnju i upravljanje željezničkim prugama, prijenos i distribuciju električne energije, izgradnju i upravljanje infrastrukturom za prijenos nafte naftovodima te koncesije za izgradnju i upravljanje transportnim sustavom plina. Nadalje, navode se i obvezni razlozi isključenja gospodarskih subjekata u sudjelovanju u postupcima davanja koncesija. Postupci i obavijesti te elementi tih obavijesti jasno su određeni što uvelike doprinosi transparentnosti, ali i jačanju konkurentnosti u postupcima davanja koncesija. Ministar Marić izvijestio je i da su u odnosu na prvo čitanje izvršene određene korekcije konačnog zakonskog prijedloga na način da postupak davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra ovisi o procijenjenoj vrijednosti same koncesije, a uvažavajući značaj koncesija koje se daju u okviru gospodarskog korištenja općeg ili drugog dobra.
 
Hrvatskom saboru upućen je i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade te Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.
 
Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marija Pletikosa predstavila je Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, za 2017. godinu. Pojasnila je da Akcijski plan sadržava ex-ante uvjet Europske komisije te predstavlja strateško uporište za ulaganje u jedinu dječju bolnicu u Republici Hrvatskoj. Provedba Akcijskog plana financirat će se sredstvima iz Državnog proračuna, sredstvima fondova Europske unije kao i međunarodnim fondovima te drugim raspoloživim sredstvima.
 
Vlada je na sjednici usvojila i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom. Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg kazao je da je donošenje Uredbe jedan je od ex-ante uvjeta vezano uz korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od kojih je 475 milijuna eura predviđeno za financiranje u sektor otpada. „Neki gradovi već sad naplaćuju odvoz otpada po količini, što je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a Uredbom ujednačavamo praksu te naplata po količini postaje obveznom za sve jedinice lokalne samouprave“, rekao je Šiljeg. Naveo je da je zasad omogućeno da građani odvajaju otpad na javnim površinama, a sada će se omogućiti da otpad odvajaju na kućnom pragu. „Do 2020. godine moramo odvajati do 50 posto otpada, a trenutno odvajamo oko 24 posto“, pojasnio je državni tajnik Šiljeg.
 
Obrazlažući Odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, državni tajnik Mario Šiljeg podsjetio je da Vlada Republike Hrvatska nije dostigla prosjek Europske unije na području gospodarenja otpadom. Kazao je da još uvijek preko 80% komunalnog otpada trajno odbacujemo na odlagališta otpada i time gubimo vrijedne sirovine, dodavši da se statistika nije mijenjala od 2010. godine. „Moramo brzo razvijati sustav odvojenog prikupljanja otpada, kao i odvajanje i uporabu korisnih sirovina te njihovo recikliranje jer se razvijanjem takvih sustava stvaraju prijeko potrebna radna mjesta Republici Hrvatskoj“, naglasio je Šiljeg. Naveo je da će se Odlukom o implementaciji osigurati lakša i brža provedba Plana gospodarenja otpadom te će se omogućiti bolja iskorištenost europskih sredstava u iznosu od 475 milijuna eura.
 
Ministar financija Zdravko Marić predstavio je izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, kao i Prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2016. godinu.     
                
Državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić predstavio je Odluku o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za njezinu provedbu. Glavni cilj Strategije je osigurati povezivanje informacijskih sustava tijela javne uprave iz svih sektora, poput tržišta rada i obrazovanog sustava, kulturne i nacionalne baštine, zdravlja i socijalne skrbi, poljoprivrede te ruralnog razvoja i drugih, na način da se građanima pruži što veći broj kompleksnih e-usluga i smanji opterećenje građana u interakciji s javnom upravom. U proračunskom razdoblju za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1,9 milijardi kuna, od čega 1,3 milijarde kuna iz EU fondova te 600 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava.

Vlada je donijela i Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. Ministar financija Zdravko Marić pojasnio je da se odredbe ove Odluke primjenjuju na trgovačka društva utvrđena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Trgovačka društva izuzeta od primjene ove Odluke su Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, zračne luke Dubrovnik, Split, Pula, Zadar, Zagreb, Osijek i Rijeka te Zračno pristanište Mali Lošinj. Nadalje, izuzeti su i Središnje klirinško depozitarno društvo, HŽ Infrastruktura, MIPS d.o.o., Zagreb, Hrvatska poštanska banka te Jadrolinija. Ministar Marić izvijestio da je Odlukom predviđena uplata 60 posto sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja trgovačkih društava, ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava koji pripadaju Republici Hrvatskoj, osim za trgovačko društvo Agencija Alan za koje je predviđena uplata dobiti u iznosu od 100 posto sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja.

Dana je prethodna suglasnost na Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te je donesena Odluka o dodjeli na privremeno korištenje jednog kontejnera iz strateških robnih zaliha Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik.

Također, dana je suglasnost Ministarstvu državne imovine za sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja s Gradom Zagrebom i sklapanje ugovora o prijenosu prava građenja na Američku međunarodnu školu u Zagrebu.

Dopunjena je Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, a raspravljena je i Odluka o odobrenju zapošljavanja u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.  

Dana je suglasnost Općini Križ za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 10 milijuna kuna, s rokom otplate kredita od 11 godina, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata izgradnje dječjeg vrtića i kupnje zemljišta.
 
Vlada Republike Hrvatske podržala je donošenje predloženog zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenim u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona, što ga je predložio nezavisni zastupnik u Hrvatskome saboru Marin Škibola. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Kristijan Turkalj naglasio je da se prijedlog podržava jer je potrebno zaštiti građane od neovlaštenih vjerovnika, pojasnivši pritom kako je potrebno na sveobuhvatan način urediti pravnu situaciju te je stoga Vlada predložila svojih 11 amandmana.
 
Na kraju, usvojen je i Zaključak u vezi sa Sporazumom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Crne Gore o školovanju kadeta Ministarstva obrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“ Sveučilišta u Zagrebu.                      
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade