Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 24. kolovoza 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (EU)
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU) 
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (EU)                                                                       
 
4.         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017. – 2020.                                                 
 
5.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine                                                           
 
6.         Prijedlog plana suradnje i potpore za Program potpore strukturnim reformama 2017.-2020. za Republiku Hrvatsku                                                                               
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb za stjecanje nekretnine izgradnjom podzemnog spojnog hodnika između lokacije Rebro, Kišpatićeva 12 i lokacije Jordanovac 104                                                    
 
8.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja    
 
9.         Prijedlog uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (EU)                                                                                       
 
10.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (EU)                                                                                                      
 
11.       Prijedlog zaključka o provedbi odabira investicijskog savjetnika u transakciji mogućeg otkupa dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA – Industrija nafte d.d.  
 
12.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice                                                                                                
 
13.       Prijedlog odluke o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine          
 
14.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima   
 
15.        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini           
 
16.       Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske unije – Garancija za mlade
 
17.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag - Novigrad                   
 
18.        Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik
 
19.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo.
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije (povjerljivo)                         
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće 
                                                                   
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće         
 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave