229. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji, srpanj 2019. - svibanj 2020.

2. Prijedlog odluke o upućivanju financijske pomoći za globalnu borbu protiv bolesti COVID-19

3. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj

4. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

5. Prijedlog zaključka o izvješću o vladavini prava u Republici Hrvatskoj za potrebe izrade Godišnjeg izvješća Europske komisije o vladavini prava u državama članicama Europske unije

6. Prijedlog akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja

7. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019. za razdoblje studeni 2019. - travanj 2020.

8. 8.1. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

    8.2. Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:
    a) Hrvatske vode
    b) Hrvatske ceste
    c) Centar za restrukturiranje i prodaju
    d) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    e) Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
     f) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    g) Hrvatske autoceste
    h) Autocestu Rijeka – Zagreb
     i) HŽ Putnički prijevoz
     j) HŽ Infrastrukturu

    8.3. Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
                                            
    8.4. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu po korisnicima proračuna
 
    8.5. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
 
10. Prijedlog odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

11. Nacrt prijedloga zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
12. Nacrt prijedloga zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti
 
13. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (EU)

14. Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (EU)
 
15. Nacrt konačnog prijedloga zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (EU)
 
16. Nacrt konačnog prijedloga zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima (EU)
 
17. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom registru brodova (EU)
 
18. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o slobodnim zonama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
19. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje
          
20. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 
21. Prijedlog odluke o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja
            
22. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga tiska ispita državne mature, nabavi sigurnosnih vrećica i traka za pakiranje ispita državne mature za školsku godinu 2019./2020.
      b) Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2019. godinu
 
23. Prijedlog zaključka u vezi s potporom projektima sanacije, rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje školskih građevina

24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini, za izgradnju građevine Osnovne škole "Vladimir Nazor", Sveti Ilija, vanjsko uređenje, uređenje pristupne prometnice, ograde i školskih sportskih terena te stručni nadzor nad radovima
 
25. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED IRINI“
 
26. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
 
27. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Gradu Splitu, u svrhu izgradnje Tehnološkog parka Split i Prometnog centra Grada Splita
 
28. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz (EU)
 
29. 29.1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Koprivničko-križevačkoj županiji za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
      29.2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kalinovac za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
      29.3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kloštar Podravski za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
      29.4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Rasinja za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
      29.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sveti Ivan Žabno za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
      29.6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sveti Petar Orehovec za zaduženje kod OTP banke d.d., Split

30. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      30.1. Prijedlog zakona o dopuni Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
      30.2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o tržištu rada, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
      30.3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
      30.4. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2020. godinu – davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
      30.5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica za 2018.
      30.6. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj

31. Prijedlog zaključka o provedbi preporuka s XV. sjednice Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Mađarske.


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
    b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                          
 
2. Kadrovska pitanja  
 
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.