256. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. 

2.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
 
2.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu za:

            a)         Hrvatske vode
            b)         Hrvatske ceste
            c)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
            d)         Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
            e)         Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
            f)          Centar za restrukturiranje i prodaju
            g)         Hrvatske autoceste
            h)         HŽ Putnički prijevoz
            i)          HŽ Infrastrukturu

2.3.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu s izvornim planom

2.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu po korisnicima proračuna

2.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

2.6.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

5.         Nacrt prijedloga zakona o povlasticama u prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije

7.         Prijedlog odluke o financiranju organiziranog privremenog smještaja stradalnika potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

8.         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu Ukrajine povodom Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini 

9.         
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini

10.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene - sportske luke Špinut  

11.       Prijedlog zaključka o realizaciji projekata rekonstrukcije javnih i nerazvrstanih cesta radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnica

12.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

13.       Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o doprinosu između Republike Hrvatske i Europske komisije sukladno članku 7. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2022/2463 

14.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 

15.
             a)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Sveučilišta ADA Ministarstva vanjskih poslova Republike Azerbajdžana                                                                                      
             b)        Prijedlog zaključka u vezi sa Standardnim administrativnim dogovorom između  Vlade Republike Hrvatske i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj

16. 
             a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima                  

             b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske da se izjasni za prihvaćanje amandmana podnesenih na Prijedlog strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje 2023. - 2027.

17.        Prijedlog izvješća o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2022. 

18.        Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2022. godinu

19.        Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

             a)         Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2023. godinu – davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun  
             b)         Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2022. godinu                                                                           

20.        Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Željka Pavića, u vezi s informatizacijom sustava.                                                 
           


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.          Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

             a)         Vijeće za okoliš (ENVI), 16. listopada 2023.                                         
             b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 17. listopada 2023.                                                          
             c)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 17. listopada 2023.

2.          Prijedlog odluke o donošenju Bilance strateških robnih zaliha (vrlo tajno) 

3.          
Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

4.          a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

             b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

5.          Kadrovska pitanja

6.          Informacije, pitanja i prijedlozi