300. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Prijedlog protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

3. Prijedlog plana i programa obnove i razvoja Grada Vukovara do 2027. godine

4. Prijedlog odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. - NKD 2025.

5. Prijedlog odluke o davanju prethodnog odobrenja za razminiranje perspektivne vojne lokacije - vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju

6. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene - sportske luke Špinut

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Virje za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za izmjenu Društvenog ugovora Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društva s ograničenom odgovornošću

9. Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini

10. Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2023. godini

11. Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2023.

12. Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2023. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 22. travnja 2024.

2. Kadrovska pitanja

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.