DORH-u odobreno 5 milijuna kuna za troškove vezane za utvrđivanje mogućih nezakonitosti u koncernu Agrokor

Slika /Vijesti/2017/05 svibanj/11 svibnja/36 sjednica Vlade Republike Hrvatske/36. sjednica VRH 1.jpg

„Ovime vrlo jasno pokazujemo da je Vladi u interesu na zakonit i institucionalan način pomoći nadležnim institucijama da do kraja rasvijetle sva zbivanja u Agrokoru i tvrtkama vezanima za Agrokor“, kazao je predsjednik Vlade Plenković. 

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić predstavio je Nacrt prijedloga zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Njime se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi, definiraju se nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom te ovlasti, zadaće i postupanje tijela nadležnog za provedbu zakona, kao i sankcije i prijelazne odredbe o potrebi usklađivanja svih dionika u lancu opskrbe hranom.
 
Ministar Tolušić pojasnio je da prema zakonu značajnu pregovaračku snagu ima trgovac čiji ukupni godišnji prihod i ukupni godišnji prihod povezanih društava s trgovcem, ostvaren u Republici Hrvatskoj, prelazi iznos od 100 milijuna kuna te otkupljivač i prerađivač ako im ukupni godišnji prihod prelazi iznos od 50 milijuna kuna. „Time ćemo obuhvati 95 posto sektora trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima“, kazao je.
 
„Nepoštene trgovačke prakse pojavljuju se kao posljedica nejednake gospodarske snage dionika u lancu opskrbe hranom i najviše pogađaju poljoprivrednike“, istaknuo je ministar Tolušić. Naveo je da zakon ispravlja postojeće poremećaje poslovnog ponašanja, sankcionira prekršitelje koji zlouporabe dominantne pozicije te ispravlja nastale neravnoteže. „Ovim zakonom uredit ćemo tržište i ostvariti povoljniji položaj proizvođača“, zaključio je.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je da je predloženi zakon, u kontekstu iskorištavanja krize u najvećoj hrvatskoj kompaniji Agrokoru, prigoda za jedan transformativni trenutak poslovanja u hrvatskom gospodarstvu. „Sigurno je da će i ovaj zakon pridonijeti novoj praksi i pravilima i u konačnici poštenijoj trgovini i odnosima između svih dionika u tom procesu“, naglasio je.

Hrvatskom saboru upućen je Konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova. Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić kazala je da se izmjene i dopune Zakona predlažu radi potrebe dodatnog usklađivanja odredbe, koja se odnosi na zaštitu od viktimizacije s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Navela je da se predmetnim izmjenama omogućuje šira zaštita svih onih osoba koje su prijavile diskriminaciju, nazočile diskriminaciji ili odbile nalog za diskriminatornim postupanjem, odnosno koje su na bilo koji način svjedočile u postupku zaštite od diskriminacije ili na drugi način sudjelovale u bilo kojem postupku vođenom povodom diskriminacije na osnovu spola. Isto tako, predloženim normativnim rješenjem pridonijet će se zaštiti od stavljanja u nepovoljniji položaj svih onih koji su u dobroj vjeri upozorili javnost na slučaj diskriminacije.
 
Obrazlažući Konačni Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, ministar zdravstva Milan Kujndžić pojasnio je da će se njime osigurati provedba Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu. Kazao je da će se predloženim zakonom utvrditi i poslovi Ministarstva zdravstva kao nadležnoga tijela, način provedbe službenih kontrola od strane sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva te načini postupanja i izvješćivanja Europske komisije, kao i obveze i odgovornosti subjekata u poslovanju s hranom koji na tržište Republike Hrvatske stavljaju hranu za dojenčad i malu djecu te hranu za posebne medicinske potrebe i zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.
 
Predsjednik Vlade Andrej Plenković izvijestio je da se na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu odobrava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, iznos od 5 milijuna kuna, za troškove smještaja, dnevnica i putovanja zamjenika iz drugih županijskih državnih odvjetništava, angažmana financijskih stručnjaka i vještaka, te financiranje ostalih radnji u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetu vezano uz moguće nezakonitosti u koncernu Agrokor d.d.

„Ovime vrlo jasno pokazujemo da je Vladi u interesu na zakonit i institucionalan način pomoći nadležnim institucijama da do kraja rasvijetle sva zbivanja u Agrokoru i tvrtkama vezanima za Agrokor te, ako je to potrebno, pokrenu i odgovarajuće kaznene postupke. To je cilj i način postupanja odgovorne Vlade i odgovornih institucija“, naglasio je premijer.

Predsjednik Vlade kazao je i da se jutros sastao s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru Antom Ramljakom, koji ga je izvijestio o prvih mjesec dana rada izvanredne uprave. Ocijenio je važnim da je od aktiviranja zakona izvanredna uprava poduzela sve zakonom predviđene mjere kako bi se normalizirala situacija i poslovanje društava u okviru koncerna Agrokor.

Podsjetio je i da su angažirani renomirani međunarodni savjetnici za restrukturiranje, kao i pravni savjetnici te da svi zajedno rade na dugoročnom planu restrukturiranja kompanije, dodavši da su informacije koje je dobio od izvanrednog povjerenika ohrabrujuće.

„Zakonom o izvanrednoj upravi napravili smo pravni temelj za sve aktivnosti koje se sada poduzimaju i u interesu radnih mjesta, ljudi u Hrvatskoj, ne samo onih koji rade u Agrokoru, već svih dobavljača i ostalih koji su uz njega vezani, do najmanjeg OPG-a i ukupnog financijskog krvotoka Hrvatske. Smirili smo situaciju na najučinkovitiji mogući način. Proces restrukturiranja kontroliramo, odvija se zamišljenim i planiranim tijekom i na tome ćemo nastaviti raditi“, rekao je premijer.

Ocijenio je važnim da uz punu neovisnost i DORH i policija nastave svoje aktivnosti i dovedu do raščišćavanja situacije s Agrokorom, poručivši da upravljanje krizom u Agrokoru ostaje jedna od temeljnih zadaća ove Vlade.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izvijestio je da se Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine donosi u skladu sa Strategijom prometnog razvitka te Poslovnim i financijskim restrukturiranjem cestovnog sektora koji je u tijeku.  

Naveo je da su u programskom razdoblju od 2017. do 2020. godine planirana ukupna ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i održavanje javnih cesta u iznosu od 17 milijardi kuna. Dodao je da se od ukupno planiranog iznosa 28,05 posto odnosi na autoceste, 55,18 posto na državne ceste, a 16,76 posto na ulaganja u mrežu županijskih i lokalnih cesta.
 
Ministar Butković kazao je da su ukupna ulaganja u mrežu autocesta predviđena u iznosu od 4,771 milijardi kuna, od čega je 1,029 milijardi kuna predviđeno za redovno održavanja, a 1,190 milijardi kuna za poboljšanje i obnovu. Ukupna ulaganja u državne ceste planirana su u iznosu 9,38 milijardi kuna. Istaknuo je da će se izgradnja novih državnih cesta najvećim dijelom sufinancirati sredstvima EU fondova, dok će se sredstva iz trošarina na gorivo najvećim dijelom koristiti za financiranje projekata poboljšanja i obnove postojeće mreže državnih cesta. Naveo je da se planirana ulaganja u županijske i lokalne ceste predviđaju u ukupnom iznosu od 2,834 milijardi kuna, a direktno u najvećem dijelu ovise o prihodima ostvarenim prilikom registracije vozila iz naknade za ceste.

Naglasio je da Hrvatska u ovom trenutku ima kvalitetnu cestovnu mrežu koja udovoljava većini prometnih potreba, a mreža državnih ceste je također sveobuhvatna i u dobrom stanju, prema EU standardima. „Stoga će se glavne investicije u mrežu državnih cesta u ovom programskom razdoblju usmjeriti na najveći projekt cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom-Pelješki most sa spojnim cestama i novom pelješkom cestom s obilaznicom Stona, pri čemu će se iskoristiti značajna sredstva iz EU fondova predviđena za te aktivnosti“, zaključio je ministar Butković.

Obrazlažući Odluku o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu, ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić podsjetio je da su 4. svibnja 2017. godine sindikati potpisnici Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama pokrenuli su postupak mirenja u kolektivnom radnom sporu, za kojeg su kao razlog  naveli neriješena i otvorena pitanja neisplate dijela plaće zaposlenicima u javnim službama temeljem Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, odnosno kršenje odredbi predmetnih Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu. Gospodarsko-socijalno vijeće je 5. svibnja 2017. godine Odlukom imenovalo miriteljicu Danicu Lisičar. Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske, kao svog predstavnika za  sudjelovanje u postupku mirenja imenuje dr. sc. Tomislava Ćorića, ministra rada i mirovinskoga sustava.
 
Dana je suglasnost Gradu Novalji za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 9 milijuna kuna, s rokom otplate kredita od 12 godina, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta izgradnje Kulturnog centra Gozdenica.
 
Također, dana je suglasnost i Gradu Županji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 3,5 milijuna kuna. Ministar financija Zdravko Marić izvijestio je da će sredstva koristiti za  financiranje investicije - Rekonstrukcija ulice Veliki kraj od križanja s ulicom Josipa Jurja Strossmayera do križanja sa Savskom ulicom u Županji.
 
Vlada Republike Hrvatske predložila je Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog odluke o proglašenju „Hrvatskog dana osviještenosti o debljini“, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora, aktom od 12. travnja 2017. godine.
 
Prihvaćeno je i Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2016. godini, koje je izradio Ured za udruge. Državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić kazao je da je Izvješće pripremljeno sukladno mjeri 7. Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, kao i mjeri 11. Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Naglasio je da su u 2016. godini državna tijela provela 6 posto više savjetovanja u odnosu na 2015. godinu te 16 posto više u odnosu na 2014. godinu. Dodao je i da je od 12.856 pristiglih komentara 17 posto prihvaćeno ili djelomično prihvaćeno.
 
Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić podsjetila je da koncept Gospodarskog pojasa Puta svile nastoji ostvariti ciljeve snažnije ekonomske povezanosti s Centralnom Azijom te je u okviru Gospodarskog pojasa Put svile, osnovana Inicijativa „Jedan pojas, jedan put“.
 
Izvijestila je da se u okviru spomenute Inicijative, prvi put organizira Forum za međunarodnu suradnju „Pojas i put“ („The Belt and Road Forum for International Cooperation“), koji će održati 14. i 15. svibnja 2017. godine, u Pekingu.
 
Tom prigodom potpisat će se Memorandum o razumijevanju između Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u okviru Gospodarskog pojasa Put svile i The Belt and Road Inicijative, s ciljem jačanja suradnje u području prometa i infrastrukture, daljnjeg olakšavanja trgovine uklanjanjem trgovinskih barijera, jačanja financijske suradnje i suradnje u području znanosti i tehnologije te u području kulture i kulturne razmjene. Predmetni Memorandum potpisat će državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.
 
Obrazlažući Nacrt programa suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2017. - 2019., ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kazala je da će se njime potaknuti suradnja institucija dviju zemalja u sljedećem trogodišnjem razdoblju. „Poticat će se razvoj suradnje i razmjene u područjima kulture, umjetnosti, kulturne baštine, književnosti, izdavaštva, arhiva, kinematografije i medija, što  pridonosi boljem upoznavanju nacionalnih kultura i uzajamnom zbližavanju dviju zemalja“, dodala je ministrica.
 
Vlade Republike Hrvatske prihvatila je i pokroviteljstvo nad 8. Internacionalnim festivalom animiranog filma djece i mladih, koji će održati u Varaždinu, od 30. svibnja do 4. lipnja 2017. godine.                           
 
Na kraju, premijer Plenković izvijestio je da će ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, nazočiti obilježavanju žrtava Bleiburške tragedije.
 

Pisane vijesti | Andrej Plenković