Ured za unutarnju reviziju

Ravnateljica: Karmela Plazibat

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 15/II, 10000 Zagreb
Tel: (01) 6444 631
Fax: 
E-mail: ured@revizija.gov.hr


Pomoćnica ravnateljice: Jadranka Arsenali
Tel: (01) 6444 635

Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, koja je kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u uredima i drugim stručnim službama Vlade. Ured, temeljem sporazuma uz prethodnu suglasnost ministra financija obavlja poslove unutarnje revizije i kod korisnika proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju. Djelokrug rada Ureda je definiran Uredbom o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju ("Narodne novine" broj 39/2012). 
 

Ured obavlja sljedeće stručne poslove:

 • unutarnju reviziju ureda i službi Vlade Republike Hrvatske i proračunskih korisnika s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju unutarnje revizije (revidirani subjekti);
 • unutarnju reviziju sustava poslovanja revidiranih subjekata te unutarnju reviziju programa i projekata koje financira Europska unija;
 • posebne revizije na zahtjev predsjednika Vlade, čelnika revidiranih subjekata te nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje;
 • daje stručna mišljenja i savjete u svrhu poboljšanja poslovanja revidiranih subjekata;
 • analizira i ocjenjuje sustave, procese i poslovne funkcije iz nadležnosti revidiranih subjekata te daje procjenu sustava unutarnjih kontrola, na temelju procjene rizika;
 • izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije na temelju kojih se obavljaju  pojedinačne revizije i ostale aktivnosti unutarnje revizije;
 • prati provedbu preporuka danih u izvješćima o obavljenim unutarnjim revizijama;
 • izrađuje godišnje izvješće o radu Ureda i dostavlja ga Uredu predsjednika Vlade;
 • podnosi pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev nadležnih institucija i čelnika revidiranih subjekata te predsjednika Vlade;
 • prati i osigurava kvalitetu provođenja unutarnje revizije te obavlja unutarnje ocjenjivanje kvalitete sukladno propisima kojima se uređuje unutarnja revizija proračunskih korisnika;
 • izrađuje mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za području koja su bila revidirana u protekloj godini kao prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti;
 • upozorava na nepravilnosti i na neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima;
 • surađuje s Državnim uredom za reviziju;
 • surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija zaduženom za koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru (http://www.mfin.hr/hr/pifc);
 • priprema podatke vezane za financijsko-materijalno poslovanje te druge stručne i administrativne poslove za potrebe rada Ureda.

 
Poslove iz djelokruga rada unutarnje revizije, Ured obavlja u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske (http://www.mfin.hr/hr/regulatorni-okvir-1-2), a unutarnji revizori u svom su radu obvezni primjenjivati povelju unutarnjih revizora i Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru.  

Ured ima sljedeću organizacijsku strukturu:


 


Financijski dokumenti Ureda: 

   

 

Planovi nabave i sklopljeni ugovori:

 

Ostali dokumenti