Ured za unutarnju reviziju

Ravnateljica: Karmela Plazibat

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 15/II, 10000 Zagreb
Tel: (01) 6444 631
Fax: 
E-mail: ured@revizija.gov.hr


Zamjenica ravnateljice: Jadranka Arsenali
Tel: (01) 6444 635

Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, koja je kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske. Ured, temeljem sporazuma, uz prethodnu suglasnost ministra financija obavlja poslove unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika državnog proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju. Djelokrug rada Ureda propisan je Uredbom o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju ("Narodne novine" broj 41/2023). 

Ured obavlja sljedeće stručne poslove:

 • izrađuje i ažurira strateške i godišnje planove rada unutarnje revizije utemeljene na procjeni rizika
 • obavlja pojedinačne revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u nadležnosti revidiranih subjekata
 • obavlja revizije horizontalnih i vertikalnih procesa
 • obavlja posebne revizije na zahtjev predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske, te čelnika revidiranih subjekata
 • izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, odnosno čelnicima revidiranih subjekata
 • daje stručna mišljenja i preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola revidiranog područja, te prati provedbu preporuka
 • izrađuje Godišnje izvješće o radu Ureda i dostavlja ga predsjedniku Vlade Republike Hrvatske
 • prati i osigurava kvalitetu provođenja unutarnje revizije te obavlja unutarnje ocjenjivanje kvalitete sukladno propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru
 • izrađuje Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, a koje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • surađuje s Hrvatskim institutom internih revizora, Državnim uredom za reviziju i Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
 • surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, što uključuje i obvezu dostave strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije te mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini
 • predlaže razvoj unutarnje revizije i prati stalnu izobrazbu unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru
 • obavlja poslove pripreme, planiranja i izrade akata vezano za financijsko-ma­terijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnom tijelu za pripremu izvješća i izradu državnog proračuna Republike Hrvatske, te druge stručne i administrativne poslove za potrebe rada Ureda.

Poslove iz djelokruga rada unutarnje revizije, Ured obavlja u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja, propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i metodologijom rada koju utvrđuje ministar financija, a unutarnji revizori u svom su radu obvezni primjenjivati Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru i interne akte koje donosi ravnatelj Ureda.
 


Financijski dokumenti Ureda: 

   

 

Planovi nabave i sklopljeni ugovori:

 

Ostali dokumenti