Glavno tajništvo Vlade

Glavno tajništvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske, zatim u skladu sa zaključcima i drugim aktima Vlade Republike Hrvatske, te po uputama predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika Vlade.

Glavno tajništvo obavlja:
  • stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne i informatičke poslove;
  • stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade;
  • sazivanje i održavanje sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade;
  • praćenje tijeka sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade;
  • izradu zaključaka i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade;
  • izradu i otpremanje akata koje donosi Vlada;
  • brigu o objavljivanju akata Vlade;
  • izradu zapisnika sa sjednica Vlade;
  • brigu o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru i druge poslove. 

Nadalje, Glavno tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za Ured predsjednika Vlade, te obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade, te druge poslove po njihovom nalogu.
 
Dokumenti: