Služba za opće poslove

Slika /2016/Glavno tajništvo/opći.jpg

Obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove za Vladu, radna tijela Vlade i njihove stručne radne skupine, Ured predsjednika Vlade, te potpredsjednike i članove Vlade, a osobito: birotehničku obradu i distribuciju materijala za sjednice Vlade, sjednice radnih tijela i njihove stručne radne skupine; primitak, dostavu i otpremu pošte; kompletiranje, odlaganje i čuvanje dokumentacije sa sjednica Vlade; uvezivanje zapisnika sa sjednica Vlade i uvezivanje drugih publikacija; pripremu dvorana za sjednice Vlade, radnih tijela Vlade, stručnih radnih skupina i sastanaka koji se održavaju u Vladi; održavanje birotehničkih strojeva i aparata; osiguravanje potrebnog repromaterijala i druge poslove po nalogu glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika.