70. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o obrazovanju odraslih

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (EU)

5.         Prijedlog odluke o usvajanju izmjene „Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije“

6.         Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

7.         Prijedlog zaključka o davanju potpore strateškim projektima hrvatske nacionalne manjine

8.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom
 
9.          a)         Prijedlog odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
             b)         Prijedlog odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske                                                 
 
10.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na iznos naknade članovima stručnih povjerenstava za provedbu postupka utvrđivanja usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala      
 
11.        Prijedlog odluke o prestanku sanacije Studentskog centra u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu

12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Lučkoj upravi Rijeka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broj 51/21 Spojna cesta lučkog područja sa cestom D 403 te preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini
                                                     
13.       Prijedlog odluke o donošenju Trećeg nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj  
                                   
14.       Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o načinu raspolaganja i završetku gradnje broda Nov. 514

15.       Prijedlog plana protuminskog djelovanja do 2021. godine                       
 
16.       Prijedlog uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga
 
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2020. godinu
            b)         Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu                                                            
            c)         Izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2020. godinu                  
            d)         Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2020. godinu                                                                                         
 
18.        Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2020.                                                                                                                           
 
19.        Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2020. godini                           
 
20.        Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša za 2020. godinu                         
 
21.       a)         Izvješće o provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine                                                         
            b)         Godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2020. godinu                                             
 
22.        Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad UNICEF-ovom humanitarnom virtualnom utrkom Mliječna staza 2021.
 
23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)          prof. dr. sc. Milana Vrkljana, u vezi s istupom novinara               
            b)          dr. sc. Katarine Peović, u vezi s društvom Podravka d.d.
            c)          dr. sc. Katarine Peović, u vezi s provedbom projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.                                                                                  

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.           Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 26. srpnja 2021.

2.           Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije:

2.1.        broj 2021/2014, u vezi s invazivnim stranim vrstama
2.2.        broj 2021/2042, u vezi s lučkim uslugama
2.3.        broj 2020/0437, u vezi s ambalažom i ambalažnim otpadom
2.4.        broj 2020/0436, u vezi s otpadom
2.5.        broj 2020/0435, u vezi s odlagalištima otpada
2.6.        broj 2020/0434, u vezi s otpadnom električnom i elektroničkom opremom

3.         Prijedlozi odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)          
                                                                     
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                     
 
6.         Kadrovska pitanja  
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.