276. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta preko potoka Kamenica između naselja Obrež (Republika Hrvatska) - Božakovo (Republika Slovenija) na hrvatsko-slovenskoj državnoj granici

3. Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2024. - 2026.

4. Prijedlog odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo d.o.o., u svrhu restrukturiranja

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopunu Statuta Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

7. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i razvoja i Financijski plan poslovanja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2024. godinu

8. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine, industrije i energetike Republike Koreje o industrijskoj suradnji

9. a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
    b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

10. Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XXV. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo

11. Prijedlog izvješća o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

12. Prijedlog izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2022. godinu

13. Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2022. godinu

14. Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj  za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022.

15. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2023. godine.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

2. Kadrovska pitanja

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.