280. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

5. 5.1.      Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu
    5.2.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini
    5.3.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini
    5.4.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini
    5.5.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini
    5.6.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini

6. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

7. Prijedlog odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike ostvarenih iz rada i po osnovi rada temeljem granskih kolektivnih ugovora

8. Prijedlog odluke o donošenju Izmjene Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

9. Prijedlog odluke o produljenju istražnog razdoblja u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na istražnom prostoru ugljikovodika „DR-03“

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Program rada i Financijski plan Fonda za financiranje razgradnje NE Krško za 2024. godinu

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024.

12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za sigurnost željezničkog prometa

13. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2024. godinu

14. Prijedlog uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima

15. a)    Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći
      b)    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 29. siječnja 2024.

2. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. - usmeno izvješće

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.