164. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (EU)                                                                 
                                     
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU)                                                                                   
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o genetski modificiranim organizmima (EU)          
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (EU)                                                                                 
 
5.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Pisma namjere za pristupanje tečajnom mehanizmu ERM II          
 
6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga Dobrovoljnog nacionalnog pregleda o provedbi Programa UN-a za održivi razvoj 2030.                                                                          
                                                                                                                                 
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona                                                                              
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o javnim radovima za izvođenje radova na zamjeni plina halona 1301 čistim plinom FK 5-1-12, u protupožarnim sustavima zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu                                                                            
                                                                                                                                   
9.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu                                                                                                   
 
10.       Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u k.o. Brodski Varoš                                                                                     
 
11.       a)        Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu
            b)        Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za djelomično prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu                                                                             
12.       Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2018. godinu, s financijskim pokazateljima                                                                         
 
13.       Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2018. godinu                                                                               
        
14.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Dodatkom Provedbenog protokola između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone       
            b)         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o suradnji u području hitne medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine                                                        
            c)         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske turističke organizacije u vezi s održavanjem 64. sastanka Komisije za Europu UNWTO-a i radionice "Rast, inovacije i partnerstvo" u Zagrebu, Hrvatska, od 27. do 30. svibnja 2019. godine                                         
            d)        Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Waterloo, Kanada                                                                                   
 
15.          Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republici Hrvatske:
 
               a)            Marka Sladoljeva, u vezi sa zaštitom interesa malodobne osobe 
                              * Napomena: Zastupničko pitanje i odgovor sadrže zaštićene osobne podatke, te u skladu sa zakonskim odredbama nije javno dostupno.        
               b)            prof. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s provjerom vjerodostojnosti diploma zaposlenika u tijelima javne vlasti i javnim poduzećima


Zatvoreni dio sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
  1. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 8. srpnja 2019. godine                                             
  2. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 9. srpnja 2019. godine
 
2.         a)         Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za
                        2018. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2018. godinu (vrlo tajno)
            b)        Prijedlog odluke o knjiženju manjkova i otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2018. godine  (vrlo tajno)                                                                        
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                     
4.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenih Konzularnih ureda (ograničeno)                                                                                          
 
5.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec lipanj 2019. – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                   

6.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
7.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                           
8.         Kadrovska pitanja  
 
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti