76. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                          
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (EU)                                                                                           
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine

6.         Prijedlog zaključka o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj                                                                   
 
7.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i društva Amazon Web Services                                               
 
8.         Prijedlog odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa                                                       
 
9.         a)         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje COVID-19 pacijenata kojima je potreban dodatni kisik                                                                        
            b)         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o prethodnoj kupnji („SPK“) za razvoj, proizvodnju, mogućnosti prioritetne nabave i opskrbu djelotvornim cjepivom protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, između Europske komisije i SANOFI PASTEUR SA, Société Anonyme (SA) i GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Société Anonyme (SA)           
 
10.       Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja                                                       
 
11.       a)        Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva, gradnjom i opremanjem šest brzih brodica, radi provedbe EU projekta „Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama“                                          
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe za gradnju šest brzih brodica za uspostavu hitne pomorske medicinske službe

12.       Prijedlog odluke o prodaji pijeska radi građenja javne građevine autoceste A5 granica Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, poddionica Beli Manastir – most Halasica

13.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osječko-baranjskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka    
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Jesenje za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                       
 
14.       a)         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO)
            b)         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici

15.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Latvije za razdoblje 2021. - 2024.
                                                                                                                                
16.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija                                                                                                                          
 
17.       Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu                                                                                                                              

18.       Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2020. godinu, s financijskim pokazateljima

19.       Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2020. godinu                                        
 
20.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za srpanj 2021.                                                                            
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 21. rujna 2021.

2.         a)       Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2020. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2020. godinu (vrlo tajno)
            b)       Prijedlog odluke o knjiženju otpisa robe, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2020. godine (vrlo tajno)
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                       
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                        
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.