130. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres  

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

4.         Nacrt prijedloga zakona o gnojidbenim proizvodima (EU)

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske 

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske                                                                     
 
7.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru) - davanje očitovanja Hrvatskom saboru   
 
8.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

9.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 

10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst i ovlaštenju za potpisivanje dokumenata vezanih za primopredaju broda za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514 
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst i ovlaštenju za potpisivanje Dodatka 2 Ugovoru o završetku gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514 s društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka

11.       Prijedlog odluke o davanju državnih jamstva za kreditno zaduženje za praćenje dovršetka gradnje Nov. 527 čiju je gradnju ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu i za osiguranje izdavanja garancija za garantni period

12.       Prijedlog odluke o određivanju osjetljivih područja 

13.       Prijedlog odluke o organizaciji sudjelovanja djece iz Janjeva, Republika Kosovo, u „Maloj školi hrvatskoga jezika i kulture“

14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Murskom Središću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

15.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dogovora o zajedničkom vođenju obrade podataka u pogledu obrade osobnih podataka koja se odvija u kontekstu EU-ova sustava sljedivosti duhanskih proizvoda 

16.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti za Globalni informacijski sustav o bioraznolikosti 

17.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta političke izjave ministarske konferencije o odgovornosti za Ukrajinu

18.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i islamskog usmjeravanja Islamske Republike Irana u područjima kulture i umjetnosti za godine 2022. - 2025. (1401. - 1404.)

19.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2021. godinu 

20.       Prijedlog izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.

21.       Prijedlog izvješća o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2021. godinu, s financijskim pokazateljima 

22.       Izvješće o provođenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. godinu

23.       Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu

24.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)          Domagoja Hajdukovića, u vezi s povećanjem količina robnih zaliha  
            b)          Martine Vlašić Iljkić, u vezi s izmjenom Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad    
            c)          dr. sc. Katarine Peović, u vezi sa zahtjevima Sindikata umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika Hrvatske Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. srpnja 2022.

2.         a)         Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2021. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2021. godinu (vrlo tajno)
            b)         Prijedlog odluke o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2021. (vrlo tajno)

3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst i ovlaštenju za potpisivanje Dodatka 1 Kupoprodajnog ugovora za brod za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514 (povjerljivo) 

4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

6.         Kadrovska pitanja