61. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                                                           
3.            3.1.         Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 
               3.2.         Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023., s obrazloženjem, za:
 
                               a)            Hrvatske vode
                               b)            Hrvatske ceste
                               c)            Centar za restrukturiranje i prodaju
                               d)            Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                               e)            Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                               f)             Hrvatske autoceste
                               g)            HŽ Putnički prijevoz
                               h)            HŽ Infrastrukturu
 
                3.3.         Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu
                                     
                3.4.         Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. po korisnicima proračuna
 
                3.5.         Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji                         
                       
                3.6.         Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

4.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu                                                             
 
5.            Nacrt prijedloga zakona o tržištu električne energije (EU)                                                           
 
6.            Prijedlog zaključka o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda                                                                                                            
 
7.            Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Rugvica Općini Rugvica, u svrhu izgradnje radne zone „Rugvica sjever“                                                                                                        
 
8.            Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati

9.             9.1.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Varaždinskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
                9.2.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Crikvenici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
                9.3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
                9.4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Donja Voća za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
                9.5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Donja Voća za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
                9.6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Krapinske Toplice za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                                          
 
10.           Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske o korištenju poslovnog prostora u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

11.          a)            Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
               b)            Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi                                                                                               
 
12.          Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u području diplomatskog usavršavanja

13.          Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
              a)           Prijedlog zakona o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                   
              b)           Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2020. godinu                                   
              c)           Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu       
              d)           Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. godinu
              e)           Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2021. godinu – davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora                                                                                                                       
 
14.          Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2020. godinu      
 
15.          Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača za 2020. godinu.                                                                           
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 
 
1.            Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

               a)   Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u formatu ministara prometa i telekomunikacija, 3. i 4. lipnja 2021.                                           

               b)   Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 7. i 8. lipnja 2021.

2.            Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3.            Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

4.            Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

5.            Kadrovska pitanja

6.            Informacije, pitanja i prijedlozi.