113. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (EU)
                                                                                                                                        
3.         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) (EU) 

5.         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

6.        
            a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije                                                            
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu 

7.         Prijedlog odluke o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu radova na uređenju stacionara Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2021. godini

10.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Križevcima za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Križevcima za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za radove proširenja postojećih i dogradnje novih ugibališta uz kolnik nerazvrstane prometnice u obuhvatu Parka prirode Biokovo

12.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja obnove i modernizacije željezničke infrastrukture
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi    financiranja obnove i modernizacije željezničke infrastrukture

13.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA – Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, radi nabave 7 dizel – električnih motornih vlakova

14.       Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za pripremu i koordinaciju hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA)

15.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom usvojenom na pokretačkom sastanku Strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske

16.       Prijedlog plana prijma osoblja za 2022. godinu u Hrvatsku vojsku, s Prijedlogom plana promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja

17.       Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske unije pod vodstvom Republike Poljske

18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o radu (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)

19.       Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2021. i Izvještaj o državnoj maturi provedenoj u školskoj godini 2020./2021. 

20.       Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu

21.       Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2021. 

22.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)         45. jubilarnim međunarodnim skupom MIPRO 2022                                    
            b)         međunarodnim znanstvenim skupom 18th „Islands of the World“ Conference: Islands - Nature and Culture                                                                                 
            c)         održavanjem humanitarnog koncerta „Prsten za budućnost“ Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten i Zaklade Prsten

23.       Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Borisu Miloševiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Josipu Aladroviću, ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Vladi Republike Hrvatske i dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru) - davanje očitovanja Hrvatskome saboru. 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
      
1.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

2.        
           a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
           b)       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.