161. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita                                                                    
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji                       
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu            
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji   
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja            
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti  
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Izmjene i dopune Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
                                                                                              
8.         Prijedlog odluke o izboru ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Razvor, u naravi Hotel Zagorje (bivša politička škola u Kumrovcu)            
 
9.         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Deklaracije o suradnji na unaprjeđivanju digitalizacije kulturne baštine                                            
 
10.       Prijedlog uredbe o preuzimanju Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP od 30. studenoga 2009. o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (EU)                           
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini za sklapanje Ugovora o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja sustava e-račun u javnoj nabavi
                                                                                              
12.       Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu BERNARDA NOVA d.o.o., za zahvaćanje geotermalnih voda za sport i rekreaciju      
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Plitvička jezera“ u dijelu koji se odnosi na sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova s izabranom Zajednicom ponuditelja u provedenom postupku javne nabave „Obnova ŠRC Mukinje“  
          
 
14.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zlataru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                  
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Okrug za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Ravna Gora za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                              
 
15.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava       
 
16.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2260 i lokalne ceste LC 26017 u k.o. Torčec                           
 
17.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                   
 
18.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava                                   
 
19.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru)                                        
 
20.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o slatkovodnom ribarstvu                                                  
 
21.       Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu           
 
22.       XIII. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske za 2018. godinu                                                           
 
23.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za travanj 2019. godine                   
 
24.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
  1. Protokolom između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Glavne carinske uprave Narodne Republike Kine o veterinarskim i javnozdravstvenim zahtjevima za mliječne proizvode namijenjene izvozu iz Hrvatske u Kinu                                                                                                   
  2. Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o uspostavi zajedničke Radne skupine za suradnju na području ulaganja u okviru Zajedničkog povjerenstva o gospodarskoj suradnji    
  3. Sporazumom o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Generalnog tužiteljstva Ruske Federacije                                    
 
25.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
  1. Ranka Ostojića, u vezi sa zaposlenim državnim službenicima u Ministarstvu unutarnjih poslova 
  2. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s nezastarijevanjem kaznenih djela 
  3. prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka, u vezi s zbrinjavanjem baliranog otpada i sanacijom okoliša na lokaciji Brezje     
  4. Ranka Ostojića, u vezi s izmjenom Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu                                                                                       
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 13. i 14. lipnja 2019. godine              
b)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 14. lipnja 2019. godine   
c)          Vijeće za vanjske poslove (FAC), 17. lipnja 2019. godine      
d)         Vijeće za opće poslove (GAC), 18. lipnja 2019. godine       
e)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 18. lipnja 2019. godine
                                                                                                                      
2.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)                                                               
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec svibanj 2019. – usmeno izvješće                                                                                    
                       
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                    
                                               
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.        Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti