199. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Program hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 1. siječnja - 30. lipnja 2020.          

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (EU)                                                                                            

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)                                                        

4. Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu     
                              
5.         a)           Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2020. godinu
            b)           Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu                
 
6.         Prijedlog integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine                                                        
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa mjera za provedbu Zakona o najmu stanova - izvršenje Zaključka Hrvatskoga sabora od 13. srpnja 2018. godine             
 
8.         8.1.      Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu                           
            8.2.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini                                                                                         
            8.3.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini                                                               
            8.4.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini                                          
            8.5.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini                                            8.6.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini                                                                              
            8.7.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini                             
 
9.         Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu                                                                        
 
10.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za Potprojekt HR8: „Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja do 25 obiteljskih kuća
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za Potprojekt HR9: „Kupnja do 38 stanova“  
      
11.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala       
 
12.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini, za projekt "Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice"                                                               
 
13.        a)        Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak - iskop građevinske jame i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, usluge preprojektiranja, koordinatora II., izvođenja radova, projektantskog nadzora i upravljanja projektom gradnje
             b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2034. godine, za sklapanje dodatka I. Ugovoru o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak                                                                                                    
14.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.,  za kreditno zaduženje kod banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i  Hrvatska banka za obnovu i razvitak, radi financiranja Plana poslovanja za 2019. godinu i dijela Plana poslovanja za 2020. godinu
             b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi financiranja Plana poslovanja za 2019. godinu i dijela Plana poslovanja za 2020. godinu
 
15.        Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce                                                                                                 
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke županijskog i lokalnog značaja                                            
 
17.        Prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučka područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut                                                                               
 
18.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2020. godinu                                                   

19.       a)        Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za financiranje police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljač u 2020. godini
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini za sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava za financiranje police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljači u 2020. godini
                                                                                                                                         
20.       Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi                          
 
21.       a)         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije                                                                            
            b)         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave              
            c)         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje                                                                            
 
22.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta                                                                                                                 

23.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o prestanku bilateralnih ugovora o ulaganjima između država članica Europske unije.          


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           

1.        Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                               

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                     
           
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                           
                                                                                                                                    
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi