183. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                      

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                               

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                  

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                  

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                           

7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                  

8. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (EU)                                                                

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda      

10. Prijedlog odluke o imenovanju dužnosnika delegiranog za predstavljanje Vijeća Europske unije u Europskom parlamentu                                                  

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izjave o suradnji kojom se uspostavlja Europsko partnerstvo za tehnologiju lanca blokova                                                                

12. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi                         

13. Prijedlog uredbe o nazivu, sjedištu, organizaciji i upravljanju Međunarodnim središtem za obuku specijalnih zračnih snaga                                                  

14. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije                                            

15. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Klanjcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
      c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Rugvica za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Dugopolje za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                                  

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za poduzimanje potrebnih radnji radi sklapanja ugovora o kupoprodaji, darovanju i zamjeni nekretnina s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama i jedinicama lokalne samouprave u postupcima koji se provode radi stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata                                                      

17. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na: 
      a)         Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                             
      b)         Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta (predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora)         
      c)         Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018. godinu                                                                                              

18. Godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2018. godinu                                                      

19. Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2018. godinu                                         

20. Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2018. godini       

21. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za kolovoz 2019. godine                                        

22. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda                                              

23. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
       a)         Domagoja Hajdukovića, u vezi s požarima u Amazoniji 
       b)         dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s naknadom osobnih asistenata, te iznosom osobne invalidnine.Zatvoreni dio sjednice

1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: 
  1. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 10. listopada 2019. godine                                                                                                      
  2. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 14. i 15. listopada 2019. godine                                                                                                          
  3. Vijeće za vanjske poslove (FAC), 14. listopada 2019. godine
  4. Vijeće za opće poslove (GAC), 15. listopada 2019. godine    
  5. Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC, Art. 50), 15. listopada 2019. godine                                                                              
2. Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-505/19                             

3. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)     

4. Upravni spor, protiv Rješenja tuženice Vlade Republike Hrvatske – davanje odgovora na žalbu                                                                                                       

5.         Nacrt prijedloga odluke o  osnivanju Konzulata, na čelu s počasnim konzulom (tajno)                                                         

6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                     
                                                                                                                                                
7.         Kadrovska pitanja  
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti