177. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice

1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma                                                            
 
2.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (EU)                                                                                            
 
3.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom                                                                                                         
 
4.         Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine                                                                                                  
 
5.         Prijedlog odluke o osnivanju pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske vezano uz prodaju dijela nacionalne godišnje kvote emisijskih jedinica stakleničkih plinova državama članicama Europske unije                                                               
 
6.         Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Cavtat Općini Konavle, u svrhu izgradnje Osnovne škole Cavtat                                                                       

7.         Prijedlog odluke o načinu podmirenja dugovanja trgovačkog društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. s naslova dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju 

8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta preko potoka Kamenica kod stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Obrež (HR) - Božakovo (SLO)                                                                               
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Osijek o sklapanju ugovora o javnoj nabavi za radove na izgradnji pristaništa za putničke brodove u Osijeku                                                                              
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera" o osnivanju prava služnosti bez naknade na nekretninama u vlasništvu Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera"       
 
11.       Prijedlog zaključka u vezi s potporom razvojnim projektima Hrvatskog nacionalnog vijeća Republike Srbije: Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici i Kadrovsko osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji                                                                
 
12.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada                                                 

13.       Prijedlog odluke o održavanju prvoga hrvatskog međunarodnog vojnog zrakoplovnog mitinga „CROIMAS 2020“                                                                                    

14.       a)         Prijedlog odluke o donošenju Trogodišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. od 2019. do 2021. godine
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2019. godinu                                                                         
                                                                                             
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine (predlagatelj: Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            b)         Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine (predlagatelj: Damjan Vucelić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                        
            c)         Prijedlog zakona o izmjenama zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (predlagatelj: Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskome saboru)                   
            d)         Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu                                                                                             
 
16.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju izmjena Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije                                                                               
 
17.       Privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini   
                  
18.       Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2017. i 2018. godinu                                                                                  
 
19.       Četvrto izvješće o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2015. – prosinac 2017. godine                                                                                                             
 
20.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti
            b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Izraelske Nacionalne uprave za kibernetiku Države Izraela o suradnji u području kibernetičke sigurnosti                                                                
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a)          Nikole Grmoje, u vezi sa zaštitom radnika zaposlenih u stranim tvrtkama
            b)          Nikole Grmoje, u vezi s otkazom ugovora o radu - dopunsko zastupničko pitanje
                         * zastupničko pitanje i odgovor Vlade sadrže zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nisu javno dostupni                                       Zatvoreni dio sjednice

1.         a)         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (povjerljivo)
            b)         Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage točke 2. Zaključka, od 17. listopada 2018. godine (povjerljivo)                                                   
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o donošenju ustroja Obalne straže Republike Hrvatske (povjerljivo)                                                                                                                      

3.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje generalnih konzulata i Konzulata te izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)                                                                                                                       
4.         Mjesečno izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji – usmeno izvješće                                                                                        
 
5.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019. za mjesec kolovoz 2019. – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                    

6.        Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                          

7.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                      
                                                                                                                                                
8.         Kadrovska pitanja  
 
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti