215. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Informacija o korištenju sredstava prikupljenih od dodatnog poreza na dobit 

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvanparničnom postupku

6. Prijedlog odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

7. Prijedlog odluke o pristupanju Republike Hrvatske Proširenom djelomičnom sporazumu Vijeća Europe o registru šteta nastalih agresijom Ruske Federacije na Ukrajinu

8. Prijedlog odluke o financijskom doprinosu Republike Hrvatske Europskom sudu za ljudska prava

9. Prijedlog programa predsjedanja Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju i Jadransko-jonskom inicijativom u razdoblju od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2024.

10. Prijedlog odluke o financijskom doprinosu Fondu Ujedinjenih naroda za izgradnju mira (UN PBF) putem prihvaćanja Standardnog administrativnog dogovora između Republike Hrvatske i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)

11. Prijedlog odluke o financiranju najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine oštećene odnosno uništene u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

12. Prijedlog zaključka u vezi s unaprjeđenjem modaliteta podrške razvoju civilnoga društva

13. Prijedlog odluke o prihvatu prijenosa prava vlasništva nekretnine u k.o. Stupnik

14. a) Prijedlog odluke o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
      b) Prijedlog oduke o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

15. a) Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske  unije pod vodstvom Talijanske Republike
      b) Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske  unije pod vodstvom Savezne Republike Njemačke

16. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zadarskoj županiji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka       
      b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zlataru za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb 

17. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske radi zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa službenika i namještenika u tijelima sudbene vlasti  

18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Države Izraela o socijalnoj sigurnosti           
 
19. a) Prijedlog odluke o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi
      b) Prijedlog odluke o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama

20. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske škole Ministarstva vanjskih poslova Republike Armenije o suradnji u području diplomatskog usavršavanja i obrazovanja
 
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za jednog člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije iz reda stručnjaka za medije

22. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
     22.1. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022.  
     22.2. Izvješća o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna  
     22.3. Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti lokalnih jedinica      
     22.4. Izvješća o obavljenim revizijama lokalnih jedinica      
     22.5. Izvješća o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica      
     22.6. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Provedba aktivnosti iz prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

23. Prijedlog godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, za 2021. godinu 

24. Godišnje izvješće za 2022. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke vijeća Europe (CEB)

25. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, za razdoblje siječanj – ožujak 2023.

26. Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. 
 
27. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem:

      a) Večeri klapa iz hrvatskoga iseljeništva u domovini           
      b) Međunarodnom konferencijom "Dani sunca"      
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
    
   a) Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 15. i 16. svibnja 2023. 
   b) Vijeće za ekonomske i financijske poslove  (ECOFIN), 16. svibnja 2023.

2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno) 

3. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Godišnjeg izvješća strateške razine o implementaciji NATO Zavjeta za obrambena izdvajanja (Defence Investment Pledge – DIP) (ograničeno)  

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu 
    b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu 

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi