142. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima                                                                               
 
2.         Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz nabavku eskadrile višenamjenskih borbenih aviona (podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru) - Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske                                                                                                               

3.         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, Gradsko vijeće Grada Iloka, Gradsko vijeće Grada Ogulina i Općinsko vijeće Općine Davor                                                              
 
4.         Prijedlog uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje     
 
5.         Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Crikvenica                                                                                                    
 
6.          a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Osijek d.o.o., Osijek, za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu
 
             b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Zračna luka Osijek d.o.o., Osijek, radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu                   
 
7.         a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb        
                               
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini, za prihvaćanje Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-UBM za nabavu sustava bacača granata i taktičkih radio uređaja                                             
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera" o prijenosu prava vlasništva nekretnine u vlasništvu Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera" bez naknade

                         
10.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske  u k.o. Križevci Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji                                             
 
11.       Prijedlog odluke o izboru ponuditelja i prodaji nekretnina u k.o. Vis (Češka vila)
                                                                                                                                          
12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u k.o. Brodski Varoš
                                                                                                                              
13.       a)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 1371/2, z.k.ul. 102, k.o. Hrastovica
            b)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 2331/2, z.k.ul. 2197, k.o. Sunja        
            c)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 283/2, z.k.ul. POPIS II, k.o. Lukač
            d)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 4151/ZGR., z.k.ul. 16800, k.o. Pula                       
            e)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 8971/1, z.k.ul. 20542, k.o. Osijek     
 
14.        Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
            a)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika                         
            b)         Konačni prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti                     
 
15.        Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
                                                                                                                                       
16.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova                                                                            
 
17.       Prijedlog zaključka o zaduženjima središnjih tijela državne uprave i drugih tijela za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije         
 
18.       Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Esvatini                                                 
 
19.        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području turizma
                                                                                                                                           
20.       a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane                                       
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

21.1.  Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s porijeklom imovine – dopunsko zastupničko pitanje 
21.2.  doc. dr. sc. Marka Vučetića, u vezi s parkirnim mjestima i pristupnim putem stambenoj zgradi u Gradu Zadru
21.3.  Domagoja Hajdukovića, u vezi s priključivanjem na distribucijsku mrežu električne energije
21.4.  Ranka Ostojića, u vezi s energetskim siromaštvom
21.5.  Ranka Ostojića, u vezi s donošenjem Četvrtog nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019.
21.6.  dr. sc. Branimira Bunjca, u vezi s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama 
21.7.  doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s obavljanjem pripravničkog staža
21.8.  Ranka Ostojića, u vezi sa Strategijom o socijalnom stanovanju  Dnevni red zatvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. veljače 2019. godine                                                                                           
 
2.         Izvješće o izvršenju akata donesenih na sjednicama Vlade Republike Hrvatske održanim izvan sjedišta – usmeno izvješće                                                                                                                                           
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018., za mjesec siječanj 2019. – usmeno izvješće                                                                                   
                                                                                                                                
4.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
           b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                           
                                                                                                                      
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.