146. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela


1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)
                                                                                                                                 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
         
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma                                                                                                
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)                                                          
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (EU)                                                                                        
 
6.         Prijedlog odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja                                                                          
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu                                                                                
 
8.         Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za unapređenje uvjeta poslovanja u Republici Hrvatskoj                                                                                     
 
9.         Prijedlog uredbe o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje          
                                                                                                                                 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu državne imovine za sklapanje sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
                                                                                                                                         
11.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine u k.o. Razvor, u naravi Hotel Zagorje (bivša politička škola u Kumrovcu)                                            
 
12.       Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije
                                                                                                                                    
13.        Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic                             
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč                                       
 
15.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina                    
 
16.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine
            b)         Prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine
                                                                                                                                          
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća                                                                        
 
18.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera" o osnivanju prava služnosti bez naknade na nekretninama u vlasništvu Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera"       
 
19.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
            b)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih  službenika
            c)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
            d)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih  službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
            e)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja            
 
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka
                                                                                                                                             
21.       Prijedlog zaključka u vezi s Multinacionalnim provedbenim dogovorom (MIA) o obvezama strateškog pomorskog prijevoza                                                       
 
22.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroka o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu
                                                                                                          
23.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Izjave o namjeri između Republike Hrvatske i Mađarske vezano uz jačanje gospodarske suradnje i s time povezanih prometnih veza između pograničnih područja Republike Hrvatske i Mađarske
                                   
24.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad turnirom 12 najboljih šahista svijeta - Grand Chess Tour (Zagreb, 25. lipnja do 8. srpnja 2019. godine)                                                                                                   
 
25.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)           Domagoja Hajdukovića, u vezi s poslovanjem i konkurentnošću u Republici Hrvatskoj                                 
            b)           Ranka Ostojića, u vezi s postupanjem policijskog službenika            
            c)           dr. sc. Marije Alfirev, u vezi s Centrom za autizam
            d)           Ranka Ostojića, u vezi s radom Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o.                                                                                                           


 

Dnevni red zatvorenog dijela


1.         Prijedlozi stajališta za sastanak Vijeća ministara:
 
           a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 7. i 8. ožujka 2019. godine
           b)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. ožujka 2019. godine
                                                                                                                     
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018., za mjesec veljaču 2019. – usmeno izvješće                                                                                    
                                                                                                                                            
3.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
           b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                       
                                                                                                                      
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti