71. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o elektroničkim medijima (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

5.         Prijedlog zaključka o Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske, koju je Vijeće Europske unije usvojilo 28. srpnja 2021.

6.         Prijedlog zaključka o motivima nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnome kovanom novcu eura

7.         Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024.

8.         Prijedlog zaključka u vezi podmirivanja troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina života, hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj

9.         Prijedlog zaključka kojim se podržava završetak projekta izgradnje i uspostave Poduzetničkog centra „Centar novog života“ – Poslovni dio na lokaciji Sajmište u Petrinji

10.       Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za električnu energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za kolovoz 2021.

11.       Prijedlog odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha, uključujući stambene kontejnere, mobilne kućice i klima uređaje, u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

12.       Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Hidroenergetski sustav Kosinj“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

13.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.

14.       Prijedlog odluke o utvrđivanju programa europske teritorijalne suradnje u Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. i davanje suglasnosti tijelima zaduženima za njihovu pripremu da potvrde njihov sadržaj (EU)

15.        a)         Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
             b)         Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

16.       Prijedlog zaključka o realizaciji projekata rekonstrukcije javnih i nerazvrstanih cesta radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnica

17.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje električnih strojeva i uređaja u brodogradnji, na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik

18.       a)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka, u svrhu osiguranja sredstava za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 527
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula, u svrhu osiguranja sredstava za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 526
            c)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula, za izgradnju broda Nov. 535

19.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Osijek o sklapanju ugovora o javnoj nabavi za radove na izgradnji sportskog pristaništa „Nemetin“ u Osijeku

20.       Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala

21.       Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

22.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine

23.       Prijedlog odluke o donošenju Izmjene i dopune Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

24.       Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (EU)

25.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine

26.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2030. godine

27.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi

28.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Split, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, za sklapanje ugovora o izvođenju građevinskih radova i ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora građenja te usluga koordinatora II zaštite na radu za izgradnju Regionalnog transfuzijskog centra u sklopu Kliničkog bolničkog centra Split

29.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2020. godini

30.       Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 202l. godinu

31.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Općeg sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Kraljevine Saudijske Arabije

32.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Požegi, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Požeško-slavonsku županiju, bez naknade
            b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretninama u Rijeci i Krku, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Primorsko-goransku županiju, bez naknade
           c)          Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretninama u Zagrebu, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Grad Zagreb, bez naknade

33.       Prijedlog uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (EU)

34.       Prijedlog zaključka o podršci održavanju Europskog odbojkaškog prvenstva za žene - CEV EuroVolley Women 2021 u Zadru.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         a)         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)
            b)         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata (tajno)
            c)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju vrste konzularnog ureda

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.